WERKPLAN TAAKGROEP PRESENTATIE

(versie 2021)

1. Uitgangspunten

De Taakgroep Presentatie geeft uitvoering aan die onderdelen uit het Beleidsplan van Wijkgemeente Emmaüs die op de taakgroep van toepassing zijn.
Door verschillende manieren van presenteren, willen we informeren over ons gemeente-zijn, het groeien in het geloof bevorderen en ruimte bieden voor geloofsbeleving op allerlei manieren die recht doen aan het veelkleurige karakter van de wijkgemeente.

2. Relatie tot de kerkenraad
Het Beleidsplan gaat uit van één Taakouderling Presentatie. Deze vertegenwoordigt de Taakgroep in de Wijkkerkenraad.

3. Taakomschrijving
De Wijkgemeente Emmaüs ziet plaatselijke publiciteit als belangrijk onderdeel van haar missionaire opdracht. De Taakgroep Presentatie verzorgt inhoud en vorm hiervan met behulp van gedrukte en moderne elektronische media. Onder de verantwoordelijkheid van de Taakgroep vallen de redacties van KERKMAG, de website en de Zondagsbrief.

4. Bemensing
In de Taakgroep hebben zitting: de taakouderling, één redactielid Zondagsbrief, twee redactieleden Website en twee redactieleden KERKMAG.

5. Werkwijze
De drie redacties opereren zelfstandig. Overleg daarin gebeurt op eigentijdse wijze.
Tweemaal per jaar is er een taakgroep vergadering om lopende zaken op elkaar af te stemmen. Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd i.v.m. onderlinge afstemming en voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, waar alle leden van de drie redacties aan deelnemen (brainstormsessie).

5a. KERKMAG.
De werkwijze van de Redactie KERKMAG is vastgelegd in het ‘Redactiestatuut KERKMAG Emmaüs’ (okt 2017). Hierin staan onder andere beschreven: doel, inhoud, samenstelling en bevoegdheden redactie, verantwoordelijkheden en financiën.

5b. Website en Facebook-account
De werkwijze van Redactie Website is vastgelegd in het ‘Redactiestatuut Website Emmaüs’ (okt 2017). Hierin staan onder andere beschreven: doel, doelgroepen, redactie en beheer, verantwoordelijkheden.
Het onderhouden van het Facebook-account valt onder de verantwoordelijkheid van de Redactie website.

5c. Redactie zondagsbrief
De werkwijze voor het samenstellen van de Zondagsbrief is beschreven in het document ‘Werkwijze Zondagsbrief’ (okt 2017).


6. Financieel
De Wijkkerkenraad van Emmaüs is eindverantwoordelijk voor de kosten van instandhouding van de presentatie via de genoemde media. De redactie van KERKMAG stelt jaarlijks in overleg met de Wijkkerkenraad de begroting vast voor KERMAG.

De kosten van KERKMAG worden gedekt door het eenmaal per jaar organiseren van een actie om een vrijwillige bijdrage van de leden te innen en door de verkoop van advertentieruimte in het blad. Voor advertenties worden maximaal twee pagina’s gereserveerd en deze mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van het blad. Indien de vrijwillige bijdragen en de advertentieverkoop onvoldoende inkomsten opleveren, wordt het tekort door de Wijkkerkenraad aangevuld. Bij een positief saldo blijft het geld beschikbaar als buffer voor komende uitgaven.
De penningmeester van KERKMAG informeert de redactie ten minste tweemaal per jaar over het verloop van de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting.

De kosten voor de website worden betaald uit de lopende begroting van KERKMAG. De kosten van de Zondagsbrief vallen onder de algemene post voor reproductie van de Wijkgemeente.

 

7. Plannen

  • Het bevorderen van integratie van KERKMAG, de website, het Facebook-account en de Zondagsbrief.
  • Het bevorderen dat alle uitgaven van de Wijkgemeente Emmaüs een vergelijkbare opmaak en uitstraling krijgen als KERKMAG en de website.
  • De thema’s van KERKMAG flexibel maken, zodat beter op de actualiteit kan worden ingespeeld en het maken van één speciaal nummer per jaar (bijvoorbeeld een Kindernummer).
  • Op de website via de banner het hoofdthema van KERKMAG weergeven met een link naar de inhoud.
  • Het streven naar het beschikbaar stellen aan gemeenteleden van zoveel mogelijk aangeboden kopij.

 

Vastgesteld door de Wijkkerkenraad van de Wijkgemeente Emmaüs,

Bodegraven, mei 2021