Taakgroep Jongeren 

De Taakgroep Jongeren komt eens in de zes weken samen voor een overleg. De taakgroep bestaat uit jeugdouderlingen, een kerkelijk werker en gemeenteleden. Zij coördineert het complete jongerenwerk binnen de gemeente. Dat begint bij de doop en de creche, geloof- en opvoedingsgroepen voor ouders, daarna o.a. de kindernevendienst, de catechese, tienerdiensten, het zolderfeest, jongerendiensten en de 20+ groepen. Door het jaar heen worden en ook verschillende activiteiten georganiseerd voor de diverse leeftijdsgroepen. Daarin zijn veel vrijwilligers actief. 

De Taakgroep Jongeren vormt een verbindende schakel in de gemeente. Het jongerenwerk staat niet op zichzelf. Het is onze overtuiging dat de kerk een familie is, een plek voor jong en oud. De taakgroep heeft de visie om waar mogelijk zoveel mogelijk intergeneratieve activiteiten te ontwikkelen.  

In 2019 heeft de taakgroep een enquete uitgezet onder jongeren en jonge gezinnen. Vanuit de uitkomsten van deze enquete zijn er een aantal speerpunten gevormd. De speerpunten zijn: 

1. Muziek
2. Inhoud van de dienst
3. Sfeer en saamhorigheid
4. Bijbeluitleg
5. Activiteiten buiten de dienst

In 2020 zijn de taakgroep jongeren en eredienst gestart met de gezamelijke dienstvoorbereiding. Een groep gemeenteleden van verschillende leeftijden bereid eens in de maand samen met de predikant een dienst voor. In het najaar van 2020 starten we met Kliederkerk. 

De taakgroep staat open voor nieuwe en spontane initiatieven. Heeft u of jij een idee? Neem dan contact op met één van de taakgroep leden. 

Taakgroepleden:
Judith van Klink (jeugdouderling)
Erik Dijk (jeugdouderling)
Arjo van der Steen (kerkelijk werker) - 06-55553373

Wil je meedoen? Meld je aan bij Erik Dijk.