Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing      met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor        allen. Als u deze eigenschappen  in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” (2 Petr 1: 5-8)

De taakgroep Bouwen & Ontmoeten stelt zich ten doel de verbinding binnen de veelkleurige geloofsgemeenschap Emmaüs te versterken. Tevens willen wij bijdragen aan het verdiepen en verrijken van het persoonlijk geloofsleven van iedereen die bij Emmaüs wil horen. En wij willen uiting geven aan wat geloven betekent voor onze relatie met de publieke (lokale) samenleving (zie verder het Beleidsplan hierna).

Daarbij steeds geïnspireerd door het lopende jaarthema van de PKN, dat is dit seizoen "Ga mee!".

De taakgroep bestaat bij voorkeur uit tenminste 5, maximaal 7 leden en de predikant.

De taakgroep bestaat op dit moment uit:

 Corné van Klink (voorzitter)     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Jan van der Hauw
 Herma Minnaard
 Noor van der Ploeg
 Kees van Wijk
 Petra Verra
 Adrie Zaalberg

Beleidsplan 2023-2026

Voorgeschiedenis: Bij de totstandkoming van Emmaüs in 2012 is gekozen voor een taakgroepenstructuur, een bottom-up model in de interactie met de gemeente en de kerkenraad. De taakgroep B&O werd een verzameling van verschillende gepreksgroepen en commissies, waarvan in het begin ook het Confessioneel Gereformeerd Beraad deel uitmaakte. Later viel ook platform Mutare onder de taakgroep. Gespreksgroepen en de werkgroep Belzig hielden op te bestaan. Meest constante factor was de commissie Vorming en Toerusting (V&T), die al lange tijd functioneerde in de Gereformeerde Kerk, voor de fusie in 2012. Deze commissie stelde jaarlijks een activiteitenprogramma samen en koos in overleg het jaarthema.

Na een bezinning op de toekomst in afstemming met de kerkenraad werd besloten dat de commissie V&T vanaf de start van seizoen ’22-’23 verder gaat als taakgroep B&O. Ook werd besloten om in het vervolg het jaarthema van de PKN te volgen. Het platform Mutare valt onder de taakgroep (zie  https://pge.nu/index.php/activiteiten/mutare).

Inleiding: De periode van heroriëntatie op de toekomst van de taakgroep viel samen met die van de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan van Emmaüs “Veelkleurig in de Geest van Christus”. Omdat bouwen en ontmoeten de rode draad vormen in dit plan is dit het uitgangspunt voor de taakgroep bij de samenstelling van dit plan en bij het kiezen en plannen van activiteiten. Tegelijkertijd blijft ‘de blik naar buiten’ belangrijk.

Doelstelling. Zie de tekst bovenaan deze pagina.

Werkwijze. De taakgroep wil zowel vraag gestuurd als aanbod gestuurd werken. Vanuit het contact met de gemeente zijn we blijvend op zoek naar wensen en behoeften voor activiteiten. Een breed draagvlak is het uitgangspunt. Dit brede draagvlak willen we ook bereiken met een projectmatige aanpak. Per activiteit van enige omvang richten we een projectgroep(je) in. Dit heeft meerdere voordelen. Niet alles kan en hoeft door de leden van de taakgroep te worden georganiseerd. Tegelijkertijd doen verschillende gemeenteleden tijdelijk mee. De kans op tijdelijke deelname is groter dan een permanent lidmaatschap van een commissie of taak. Ook delen we zo de verantwoordelijkheid in de gemeente en dragen bij verschillende activiteiten meer en verschillende gemeenteleden hun steentje bij. Het vergroot de betrokkenheid binnen de gemeente. Met het brede draagvlak als uitgangspunt stemmen wij de activiteiten zoveel als mogelijk af met de kerkenraad en de andere taakgroepen. Ook kan een tijdelijke projectgroep of stuurgroep van leden van verschillende taakgroepen helpen. Wij denken dan aan de taakgroepen pastoraat, eredienst jongeren en presentatie. Ook dit zorgt voor een breed draagvlak.

Communicatie. Van groot belang zijn hier de contacten en afstemming met de andere geledingen van Emmaüs. Goede informatievoorziening en een breed draagvlak zijn voorwaarden voor succesvolle activiteiten. We gebruiken zoveel mogelijk kanalen en media die ons binnen Emmaüs ten dienste staan. Voor informatie en promotie van activiteiten die zowel naar binnen als naar buiten, de lokale samenleving, gericht zijn publiceren wij in de verschillende lokale media. Ook onderhouden wij, afhankelijk van de activiteiten, afstemming en contacten met andere lokale geloofs-gemeenschappen en/of met die in onze buurgemeenten.

Bodegraven, april 2023