Mutare biedt een platform voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

Kerngroep Mutare:

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Cees van Wijk

Adrie Zaalberg

Vacant

telefoon

650405

618328

611313

744145

616934

-

Meditatieve Diensten

Enkele malen per jaar werkt Mutare mee aan de voorbereiding van 'diensten met een meditatief karakter'. De eerst volgende meditatieve dienst is op zondagavond 28 januari 2024, met Ds. Elise Jansen. In 2024 volgen daarna nog 3 diensten op 12 mei met Ds. Elizabeth Post (Huis ter Heide), 22 september met Ds. Piet van Veldhuizen (H.I. Ambacht) en 17 november (wordt ingevuld door het pastorale team van Emmaus).

Meditatiebijeenkomsten

Mutare evalueert op dit moment de organisatie van de meditatiebijeenkomsten op elke 2e vrijdagavond van de maand. Zodra bekend is of en hoe we weer doorgaan met deze meditaties, wordt dit via de gebruikelijke kanalen bekendgemaakt.

Inspiratiebijeenkomst

Om ruimte te maken voor het proces op weg naar Emmaus 2.0 is de 'Inspiratiebijeenkomst' definitief verschoven naar het volgende seizoen. Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd via de kanalen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Emmaus-app.

Boekenlijst

Wil je je wat meer verdiepen in ‘Veranderend geloven’ dan kunnen de boeken uit de boekenlijst je misschien verder op weg helpen.

Mutare hanteert voor haar functioneren de volgende uitgangspunten:

Mutare maakt onderdeel uit van de protestantse wijkgemeente Emmaüs, een veelkleurige geloofsgemeenschap. Mutare respecteert ieders individuele geloofsbeleving. Mutare hoopt op een gemeenschap waarbinnen iedereen vrijmoedig kan spreken over en kennis mag nemen van de individuele geloofservaringen, waardoor men elkaar weet te inspireren.

Mutare onderschrijft het belijden van de PKN, mede uit verbondenheid met de ontstaansgeschiedenis ervan. Mutare draagt de ruimte die er binnen Emmaüs is voor de verscheidenheid in de uitleg van dit belijden een warm hart toe, evenals de veelkleurigheid van de liturgische praktijk, zoals die zich ook binnen de PKN ontwikkelen. Mutare verwacht dat de verbondenheid in Christus binnen Emmaüs steeds voelbaar is, met respect voor ieders persoonlijke zoektocht, geloofsopvatting en beleving.

Daarnaast wil Mutare ook zelf vorm geven aan het platform voor veranderend geloven vanuit de weg naar binnen, verbonden met boven, met oog voor verschillende theologische inzichten. Wij doen dit door medewerking aan meditatieve diensten in overleg met de Taakgroep Eredienst en verschillende andere activiteiten, zoals leesgroepen, kloosterbezoeken, het uitnodigen van sprekers en meditatieve activiteiten. Mutare ondersteunt de veelzijdigheid van het programma van V&T en het bestaan van Taizé diensten.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.