Heer onze God
U danken wij
Dat gij ons op deze (feest)dag
Geroepen hebt naar uw huis
Als uw gemeente - de een met blijdschap,
de ander met verdriet-, om naar uw stem te horen.
Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen
en laat uw Woord alléén spreken.
Geef daartoe wie ons voorgaan
Uw heilige Geest, die harten en monden opent,
Opdat wij ons verenigen in uw Naam
En tot opbouw van de gemeente
Van Jezus Christus, onze Heer
Amen

 

Gij, Eeuwige
oorsprong, doel en zin van ons bestaan,
wij vragen om uw nabijheid, dit uur.
laat ons zingen en bidden

zijn tot uw eer.
Open ons voor uw bevrijdende aanwezigheid
en beziel wie ons voorgaan
met uw gedachten, woorden en werken,
door uw heilige Geest.
Amen


 
 

Heer onze God,
de gebeden die gezegd worden,
het loflied dat gezongen wordt
en het Woord dat gelezen
en verkondigd wordt
laat ze doen
waarvoor ze zijn bedoeld.
Dat wij zo U tegenkomen,
en U ons
Zegen de voorganger
en de gemeente
opdat wij U ontmoeten
Amen.

 

Vader in de hemel,
wij danken U
dat wij als gemeente
mogen samenkomen
Wij bidden U:
leid ds. ….…
met uw heilige Geest
en schenk de gemeente
open oren
en een open hart.
Wil ons zegenen met elkaar.
Amen.

 

Voor een dienst waarin gedoopt wordt

Heer onze God,
wij bidden
om uw bijzondere aanwezigheid
in de dienst die gehouden gaat worden.
Laat allen die hier samenkomen
uw zegen ervaren.
geef dat met name aan hen
die hun kind hier brengen
om het door de doop
deelgenoot te laten worden
van de geheimen van de gemeente.
Amen.

 

Voor een belijdenisdienst

Heer onze God,
nu wij op het punt staan
om een ontmoeting met u te vieren,
samen met hen
die in deze dienst openlijk
te kennen willen geven
dat zij hun plek innemen
in die grote stoet van gelovigen,
vragen wij U:
wees aanwezig onder ons
en betoon ons uw nabijheid
Amen.

 

Wees bij ons allen,
Heer, onze God –
adem uw Geest in ons.

 

Spreek Gij uw Woord,
opdat uw gemeente hoort.

 

Laat ons geloof opgebouwd worden
door uw liefde
die Gij verkondigt

 

door hart en mond en handen
van uw dienaren.

 

Verhoor ons gebed,
dank zij Jezus Christus.
Amen.

 

Here God,
onze Vader in Jezus Christus,
wij danken U dat Gij het zijt
die ons oproept tot een leven met elkaar.
Wij bidden U:
wees met uw Geest in ons midden
en geef aan uw dienaren
het geloof en de moed
uw woorden te doen klinken,
opdat ze weerklank vinden
in onze harten.
Help ons dat wij niet versagen
in het gebed
en de dienst van uw Koninkrijk.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

 

 

Met heel uw kerk,
in hemel en op aarde,
hebt Gij ons hier samengebracht,
Heer, onze God.
Verbind ons met hen die gekomen zijn
en met hen die verhinderd zijn.
Schenk uw genade aan hen
die ons vandaag voorgaan
in de bediening van uw Woord,
in lofzang en gebed.
Laat uw Geest klinken door hun mond,
opdat ons hart gaat zingen,
vol blijdschap om uw nabijheid.
Dat bidden wij
door uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

 

Goede God,
met allemaal mensen,
grote en kleine,
zijn wij hier samengekomen
om uw feestdag te vieren.
Kom met uw liefde in ons midden.
Help wie ons vandaag voorgaan
en bij de hand nemen
(dominee, organist, leiding kinderkerk, en anderen).
Geef ons vandaag een goede dienst,
geef ons uw zegen.
Amen.

 

 

 

 

 

Menslievende God,
wij danken U.
De levenskracht van uw Woord
heeft ons samengeroepen
naar uw huis.
Sterk de mensen die hier
over U spreken,
en steun hen die vandaag
niet aanwezig zijn.
Luister naar ons loflied, Heer –
dat het mag opstijgen voor uw Naam,
hemelhoog.
Amen.

 

 

In moeilijke omstandigheden voor de predikant en/of de gemeente

Heer, onze God,
U danken wij
dat Gij ons op deze dag
geroepen hebt naar uw huis.
Als altijd roepen wij U aan:
Gij zijt een toevlucht van geslacht op geslacht.
Gij kent de noden van de mensen:
.....
Wij bidden in het bijzonder voor onze predikant:
trouwe God, hij/zij is in uw hand,
wees hem/haar nabij,
bewaar hem/haar en leid hem/haar,
troost en bemoedig hem/haar
en geef dat zijn/haar dienstwerk in ons midden
bovenal hemzelf/haarzelf tot zegen mag zijn,
opdat wij allen, met hem/haar,
overal en te allen tijde
U mogen loven, danken en dienen
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

 

(met cantorij – de antifoon kan responsoriaal gezongen of gesproken worden of met alle aanwezigen samen, sprekend)

 

Ik zal altijd zingen
van de gunstbewijzen des Heren,
van geslacht op geslacht
zal ik zijn trouw verkondigen.
God van ons leven,
wij bidden U
dat wij onze dienst
met vreugde vervullen,
nu wij vieren het geheim
van uw kracht
en de overwinning van uw genade,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


of:

 

Genadige God,
Gij zijt onze lofzang waardig.
In hemel en op aarde
wordt uw Naam geprezen.
Ontvang het offer van ons lied
en vervul ons door uw Geest,
zodat ons hart van uw genade zingt
tot eer van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

 

Ik zal altijd zingen
van de gunstbewijzen des Heren,
van geslacht op geslacht
zal ik zijn trouw verkondigen.

 

 

Bij het aansteken van de kaarsen, en rond Pasen
Wij bidden U, God,
om het licht van Pasen,
om het licht en het vuur
dat Jezus in ons midden
heeft ontstoken.
Wij bidden om licht
voor de wijde wereld
en voor de plaats waar wij wonen.
Ja, wij bidden om licht,
het licht van Christus.
Geef dat Hij opstaat in ieder van ons
en in de wereld van ons samen.
Amen.

 

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
de duisternis zal wijken uit ons hart.
Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

Zie ook: Dienstboek deel I, pag. 766 e.v.

 

aangepast: 22 februari 2012